KHỞI NGHIỆP KINH DOANH dành cho sinh viên

1. Tên học phần: Khởi nghiệp kinh doanh (Entrepreneurship) 2. Số tín chỉ: 01 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 4. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Kinh tế học hoặc Quản trị học 5. Phân bổ thời gian:    

Vì sao tôi khởi nghiệp?

Starup Huỳnh Công Thắng (Cựu sinh viên UEH) Khởi nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vất vả, cho bạn nhiều cơ hội lẫn thách thức. Những lời cảnh báo có thể khiến bạn chùn chân. Thế nhưng, những chia sẻ từ chính nhà sáng