Lịch đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” dành cho sinh viên khóa 40

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-ĐHKT-PTKN của Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Hành trình khởi nghiệp – mở lối thành công” dành cho sinh viên UEH, năm 2017, trung tâm Phát triển khởi nghiệp Thông báo đến các sinh viên khóa 40 về việc Lịch tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” năm 2017, tại Hội trường A.116, thời gian cụ thể:

Khối Buổi Khóa Ngày Thứ Giờ Nội dung
801 Sáng 40 02/10/2017 Hai 08:00 Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh
802 40 03/10/2017 Ba 08:00 Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh
803 40 04/10/2017 08:00 Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh
804 40 05/10/2017 Năm 08:00 Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh
805 40 06/10/2017 Sáu 08:00 Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh
901 Chiều 40 02/10/2017 Hai 13:30 Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh
902 40 03/10/2017 Ba 13:30 Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh
903 40 04/10/2017 13:30 Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh
904 40 05/10/2017 Năm 13:30 Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh
905 40 06/10/2017 Sáu 13:30 Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh
1001 Sáng 40 09/10/2017 Hai 08:00 Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
1002 40 10/10/2017 Ba 08:00 Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
1003 40 11/10/2017 08:00 Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
1004 40 12/10/2017 Năm 08:00 Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
1005 40 13/10/2017 Sáu 08:00 Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
1101 Chiều 40 09/10/2017 Hai 13:30 Mô hình kinh doanh
1102 40 10/10/2017 Ba 13:30 Mô hình kinh doanh
1103 40 11/10/2017 13:30 Mô hình kinh doanh
1104 40 12/10/2017 Năm 13:30 Mô hình kinh doanh
1105 40 13/10/2017 Sáu 13:30 Mô hình kinh doanh
1201 Sáng 40 16/10/2017 Hai 08:00 Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh
1202 40 17/10/2017 Ba 08:00 Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh
1203 40 18/10/2017 08:00 Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh
1204 40 19/10/2017 Năm 08:00 Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh
1205 40 20/10/2017 Sáu 08:00 Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh
1301 Chiều 40 16/10/2017 Hai 13:30 Lập kế hoạch kinh doanh
1302 40 17/10/2017 Ba 13:30 Lập kế hoạch kinh doanh
1303 40 18/10/2017 13:30 Lập kế hoạch kinh doanh
1304 40 19/10/2017 Năm 13:30 Lập kế hoạch kinh doanh
1305 40 20/10/2017 Sáu 13:30 Lập kế hoạch kinh doanh

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp