Hoạt động nghiên cứu

– Thực hiện các nghiên cứu trong các lĩnh vực có liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển và tái cấu trúc doanh nghiệp;

– Thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của các Tỉnh/Thành phố, và các tổ chức trong và ngoài nước;

– Thực hiện nghiên cứu triển khai những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ và nông nghiệp kỹ thuật cao.