Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

Hoạt động đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp (Mentor) nhằm xây dựng đội ngũ tư vấn để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp theo các giai đoạn: Hình thành ý tưởng; Phát triển ý tưởng; Thương mại hóa ý tưởng kinh doanh; Tư