Đào tạo

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp cũng như phát triển bền vững các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm phát triển khời nghiệp (CED) tiến xây dựng chương trình đào tạo theo các chuyên đề với một hệ thống các chuyên đề được trình bày bên dưới. Các doanh nghiệp, các đối tác với CED có thể lựa chọn các chuyên đề để tổ chức lớp học, tùy vào mục đích và nội dung muốn truyền tải đến người học.

Các chuyên đề được trình bày cụ thể về thời lượng, mô tả chi tiết và mục tiêu khi hoàn thành chuyên đề để người học có thể hình dung được khối kiến thức. Trong từng chuyên đề người giảng dạy sẽ trình bày cấu trúc và khối lượng kiến thức cung cấp cho người học.

Trên cơ sở xác định về nhu cầu của doanh nghiệp và người học, có những chuyên đề tích hợp các nội dung để có thể phù hợp cho mục đích và yêu cầu của doanh nghiệp và người học.

Các chuyên đề đào tạo ngắn hạn bao gồm:

 • QUẢN TRỊ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI
 • NHẬN DẠNG CƠ HỘI KINH DOANH
 • THƯƠNG MẠI HÓA Ý TƯỞNG KINH DOANH
 • BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ
 • LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
 • MÔ HÌNH KINH DOANH
 • MARKETING CHO NHÀ KHỞI NGHIỆP
 • TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP
 • NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH
 • PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH DOANH
 • QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHỎ
 • QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH
 • QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
 • QUẢN TRỊ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
 • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)
 • QUẢN TRỊ THỰC HIỆN BẰNG CÔNG CỤ KPIs
 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMEs)
 • TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
 • PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MANG TÍNH SÁNG TẠO