KHỞI NGHIỆP KINH DOANH dành cho sinh viên

1. Tên học phần: Khởi nghiệp kinh doanh (Entrepreneurship)
2. Số tín chỉ: 01
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4
4. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Kinh tế học hoặc Quản trị học
5. Phân bổ thời gian:
        * Lên lớp (lý thuyết): 15 tiết
        * Tự học ở nhà: 15 tiết

 

MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN:

      Chương trình đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh xuất phát từ tầm quan trọng của môn học này trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới được đề cập đến trong gần 10 năm vừa qua, trong việc tạo nên những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng của sự tiến bộ về khoa học công nghệ mới. 

       Để đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu nêu trên, học phần “Khởi nghiệp kinh doanh” được thiết kế và trình bày cho sinh viên năm thứ 4 với thời lượng 1 tín chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản như: Hệ sinh thái khởi nghiệp và cách thức thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo- đổi mới- khởi nghiệp kinh doanh, cách thức nhận dạng và khai thác cơ hội kinh doanh, xây dựng mô hình kinh doanh, các hình thức pháp lý cần chú ý khi thành lập doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh. Việc trình bày và truyền đạt các kiến thức nêu trên theo phương châm tích hợp và ứng dụng các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh vào thực tế khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh của môi trường kinh tế- công nghệ- xã hội của Việt Nam.

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP: (*Tài liệu bắt buộc)
    1. Scarborough, N.M and Cornwall R. J (2015), Entrepreneurship and Effective Small Business Management, Pearson Education, Inc., New Jersey.
      2. Bygrave, W and Zacharakis A (2011), Entrepreneurship, John Wiley & Sons,USA.
      3. Slide bài giảng của giảng viên. (*Download Slide bài giảng Tại đây)
      4. Tài liệu tham khảo.(*Download Tại đây)

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP