Lịch sử hình thành

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp (Center for Entrepreneurship Development – viết tắt là CED) được thành lập ngày 20/7/2016 theo Quyết định số 2479/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

CED là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thuộc UEH. CED có các chức năng:

(i) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp theo đơn đặt hàng của các địa phương;

(ii) Hoạt động tư vấn khởi nghiệp;

(iii) Đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho các nghiệp chủ;

(iv) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên, thanh niên nông thôn khởi nghiệp;

(v) Hợp tác-liên kết với các đơn vị có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp.