Tổ chức bộ máy

(i) Giám đốc

(ii) Phó Giám đốc

(iii) Ban Dự án; Ban Nghiên cứu/tư vấn; Ban Đào tạo; Ban Phát triển thị trường; Ban Hỗ trợ khởi nghiệp

(iv) Đội ngũ chuyên môn: đội ngũ chuyên môn gồm: Giảng viên UEH; Các chuyên gia từ các vườn ươm doanh nghiệp; Các chuyên gia thuộc Bộ, Ngành, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở khoa học Công nghệ; Các chuyên gia từ các tổ chức tư vấn khởi nghiệp.