KHỞI NGHIỆP KINH DOANH dành cho sinh viên

1. Tên học phần: Khởi nghiệp kinh doanh (Entrepreneurship) 2. Số tín chỉ: 01 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 4. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Kinh tế học hoặc Quản trị học 5. Phân bổ thời gian: