Hoạt động tư vấn

– Tư vấn các chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho các Tỉnh/Thành phố;

– Tư vấn hoạt động khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp;

– Tư vấn tiếp cận thị trường, công nghệ, kênh phân phối;

– Cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và phát triển doanh nghiệp;

– Tư vấn tiếp cận các nguồn lực tài chính;