Liên kết

Các đối tác liên kết với Trung tâm Phát triển khởi nghiệp

1. Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố (thuộc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh)

2. Trung tâm Tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh)

3. Công ty Cổ phần TS 24 (TS Corp)